Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną lasy Nadleśnictwa Torzym położone są w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej na granicy Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego, w mezoregionie Ziemi Lubuskiej. Przeciętna ilość opadów wynosi tu ok. 600 mm rocznie; średnia temperatura roczna to 8,3 stopni Celsjusza; okres wegetacyjny trwa ok. 225-240 dni.

Obszar Nadleśnictwa ma charakter nizinny i położony jest prawie w całości w mezoregionie Równiny Torzymskiej. Skrajne północne obszary leśne (w części północno-wschodniej) Nadleśnictwa należą do mezoregionu pojezierza Łagowskiego. Środkowa i południowa część lasów Nadleśnictwa stanowi fragment Puszczy Lubuskiej, położonej na rozległych lekko sfalowanych równinach sandrowych, poprzecinanych dolinami rzecznymi (rz. Pliszka, Ilanka), licznymi torfowiskami i terenami bagnistymi. W rejonie jezior Torzymsko-boczowskich miejscami występują tu wzniesienia z kulminacją sięgającą w tym rejonie 129 m n.p.m. Ponadto w tej części Nadleśnictwa przebiega krawędź utworów dennomorenowych. Zupełnie inny charakter ma północna część Nadleśnictwa. Charakter krajobrazu jest tutaj typowy dla obszarów młodoglacjanych. Występują mocno urzeźbione pokrywy sandrowe z wychodniami utworów zwałowych, licznymi rynnami polodowcowymi (rz. Ilanka). W tej części Nadleśnictwa najwyższe kumulacje terenu osiągają 140 m n.p.m., a różnice wysokości względnych sięgają 40-50m.
 
Powierzchnia gruntów w zarządzie Nadleśnictwa wynosi 21 745,08 ha, natomiast jego zasięg terytorialny obejmuje powierzchnię 33 546,55 ha, w tym  20 975,86 ha gruntów leśnych. Tereny zalesione zajmują na gruntach leśnych powierzchnię 20 189,33 ha, niezalesione – 171,95 ha, a tereny związane z gospodarką leśną – 614,58 ha. 
 
Nadleśnictwa Torzym charakteryzuje stosunkowo nieduże rozdrobnienie. Zwarte, wielkopowierzchniowe kompleksy leśne występują w obrębie leśnym Gądków Wielki oraz południowej części obrębu Torzym i południowo-zachodniej części obrębu Wystok . Największy kompleks leśny o powierzchni ponad 10 000 ha położony jest na terenie leśnictw: Torzym, Korytno, Drzewce, Dębrznica Środkowo, Gądków.
 
Lesistość Nadleśnictwa Torzym wynosi 62,1 %.
Średnia (0 Głosy)