Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskiwanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, pozyskiwanie choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający im trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.
 
O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat objętych planem. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu drewna „na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55% przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m3 drewna.
 
Użytkowanie lasu jest działem gospodarki leśnej, zajmującym się planowym pozyskaniem drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu.
Pozyskane drewno pochodzi z:
  • cięć rębnych, czyli usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych", których podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży), czyli usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych, które są konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.
 
Do zatwierdzenia w użytkowaniu rębnym znajduje się w Nadleśnictwie Torzym łącznie 509 085 m³ drewna netto. Etat wyniesie na 10-lecie 426 930 m³ netto. Etat użytkowania przedrębnego w wymiarze powierzchniowym ustala się na poziomie 13 463,19 ha.
 
 
 
Rodzaje użytkowania lasu: 
 
Nadleśnictwo prowadzi działania na podstawie tworzonego 3-etapowo, z możliwością konsultacji społecznych, Planu Urządzania Lasu.
O etapach tworzenia Planu Urządzania Lasu można przeczytać tutaj.