Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 000 ha, stanowiące łącznie 1,6% powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Torzym został w roku 2000 utworzony rezerwat przyrody „Dolina Ilanki" o powierzchni 239,23 ha. Celem roztoczonej ochrony jest zachowanie – ze względów naukowych i dydaktycznych – różnych form torfowisk, zespołów źródeł w obrębie naturalnego i półnaturalnego krajobrazu, wyróźniającego się bogactwem flory, fauny i swoistych, rzadkich fitocenoz. 
 „Dolina Ilanki" jest największym rezerwatem torfowiskowo-leśnym na terenie województwa lubuskiego. Pod względem charakteru roślinności oraz stosunków wodnych jest on niepowtarzalny w skali zachodniej Polski, stanowiąc jeden z niewielu obiektów chroniących cały kompleks ekosystemów, w szczególności torfowisk, występujących w obrębie doliny rzeki. 
Na terenie „Doliny Ilanki" występuje ponad 380 gatunków roślin (z czego ok. 320 to rośliny naczyniowe). 7 spośród nich objętych jest ochroną ścisłą (m.in. storczyki: krwisty i szerokolistny, listera jajowata i kruszczyk błotny), wiele innych –częściową. Rezerwat jest też największą w Polsce znaną ostoją situ tępokwiatowego.
„Dolina Ilanki" stanowi ponadto ważną ostoję dla zwierząt. Najliczniejszą i najlepiej poznaną grupą są ptaki, których stwierdzono ok. 80 gatunków (m.in. zagrożone bociany czarne, żurawie, pliszki górskie, dziwonie i pluszcze). Z licznie występujących tu ssaków na szczególną uwagę zasługują wydra i bóbr. Również w rzece Ilance spotkać można ciekawe gatunki, jak choćby ginące: minóg strumieniowy i pstrąg potokowy.
 
Rezerwaty projektowane:
  • „Jezioro Ratno" – obszar jeziora w dolinie rzeki Pliszki oraz otaczające mokradła o pow. 23,55 ha,
  • „Torfowisko Pliszka" (pow. 115,43 ha), „Mechowisko Kosobudki"(pow. 27,41 ha) – przedmiotem ochrony w projektowanych rezerwatach ma być kompleks torfowisk niskich, łąk i lasów bagiennych.