Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują tereny, chronione ze względu na wyróżniający się, zróżnicowany przyrodniczo krajobraz, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką.

Na terenie Nadleśnictwa wydzielono dwa takie obszary:
  • „Dolina Ilanki" o pow. 7 864 ha, gdzie celem ochrony jest zachowanie wartości przyrodniczych, rekreacyjnych i historycznych Puszczy Rzepińskiej. Najcenniejszymi obiektami wchodzącymi w skład obszaru są siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów oraz stanowiska archeologiczne.
  • „Puszcza nad Pliszką" o pow. 32 244 ha, gdzie celem ochrony jest zachowanie wartości przyrodniczych, rekreacyjnych i historycznych Puszczy Lubuskiej. Najcenniejszymi obiektami tego obszaru są siedliska przyrodnicze, użytki ekologiczne, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, stanowiska archeologiczne oraz obiekty kulturowe (grodziska, cmentarzyska, średniowieczne osady, kamienne kościoły).