Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje około 60% z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Cywilizacja doprowadziła do zachwiania odwiecznej równowagi i reguł obowiązujących w ekosystemach leśnych. Wpłynęło to także na zamieszkujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie, tak w Polsce jak w Unii, ich liczebność, sposoby opieki, a także zapobieganie szkodom od zwierzyny reguluje prawo.

Łowiectwo – zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo łowieckie z 1995 r. – jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego, jest działalnością człowieka w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny.
Zwierzęta łowne, na które składa się 20% gatunków ssaków i 12% ptaków występujących w Polsce, są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, gospodarowaniem zwierzyną łowną zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.
 
Łowy – polowanie było jedną z najważniejszych czynności ludzi przez wiele tysiącleci. Z gatunków zwierzyny grubej na terenie Nadleśnictwa Torzym możemy spotkać jelenie, daniele, sarny, dziki, wilki i łosie. Przedstawicielami zwierzy drobnej są m.in. zające, bażanty, lisy, borsuki, szopy, jenoty i kuny. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy. 
 
Łowiectwo, określane inaczej jako gospodarka łowiecka, kieruje się zarówno zasadami ekonomii, jak i ochrony przyrody. Obejmuje ono hodowlę i ochronę zwierzyny oraz pozyskiwanie jej w drodze polowań lub odłowów. Łowiectwo spełnia bardzo istotną rolę w gospodarce leśnej. Myśliwi, działając we współpracy z leśnikami, w planowy i skoordynowany sposób chronią przyrodę, regulując ilość zwierzyny.
 
Istotne znaczenie dla gospodarki leśnej mają szkody wyrządzane przez zwierzynę (głównie jelenie, sarny, łosie i dziki). Myśliwi i leśnicy podejmują wiele działań zapobiegawczych. Dla zabezpieczenia upraw stosuje się grodzenie oraz repelenty (odstraszacze). Zimą, podczas wykonywania pielęgnacji młodników i drzewostanów, pozostawia się zwierzynie ścięte gałązki, co znacznie ogranicza niebezpieczeństwo spałowania młodników. Podczas srogich zim leśnicy wspólnie z myśliwymi dokarmiają zwierzęta, dbając o minimalizację niebezpieczeństwa wyrządzenia szkód w uprawach leśnych i na polach rolników.
 
Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Torzym prowadzona jest w dwóch sąsiadujących ze sobą Ośrodkach Hodowli Zwierzyny (OHZ) utworzonych w celu prowadzenia hodowli jelenia szlachetnego Cervus elaphus, obejmujących południową część Nadleśnictwa (granice między częścią północną i południową wyznacza droga krajowa nr 2).
 
Każdy z OHZ obejmuje jeden obwód łowiecki, którego numer (105, 106) jest rozszerzeniem nazwy danego OHZ. Powierzchnia ogólna OHZ 105 wynosi 6612 ha, OHZ 106 - 11282 ha.
 
Nadleśnictwo dysponuje kwaterą łowiecką położoną na terenie OHZ 105, obecnie dzierżawioną przez biuro polowań.
 
Poza obwodami łowieckimi tworzącymi OHZ, w obszarze Nadleśnictwa znajduje się 8 innych obwodów łowieckich:
  • obwody łowieckie nr 93, 94, 95 dzierżawione przez Nadleśnictwo odpowiednio kołom łowieckim: "Jodła", "Łoś",
  • obwody łowieckie nr 86, 87- fragmenty tych obwodów znajdują się w północnej części Nadleśnictwa,
  • obwody łowieckie nr 96, 104, 107- są to odpowiednio fragmenty OHZ Nadleśnictw Rzepin, Świebodzin, Cybinka.
 
 
Na terenie OHZ Nadleśnictwa występują podstawowe gatunki zwierzyny łownej. Jest to teren obfitujący w jelenia szlachetnego, sarnę, dzika, daniela. 
Zwierzyna drobna reprezentowana jest głównie przez lisy, borsuki, wśród gatunków obcych jenoty, norki amerykańskie. Podobnie jak w przypadku całego województwa stwierdza się dużą ilość ptactwa łownego (dzikie kaczki, dzikie gęsi).
 
Średnie inwentaryzowane w systemie całorocznych obserwacji stany roczne poszczególnych gatunków zwierzyny grubej wynoszą ok.: jelenie - 280 szt., daniele - 52 szt., sarny - 450 szt., dziki - 450 szt.