Lista aktualności Lista aktualności

Zasoby leśne

Polska należy do grupy krajów o największej powierzchni lasów w Europie. Lesistość Polski, mierzona jako stosunek procentowy powierzchni lasów do powierzchni lądowej wynosi 29,7%. Średnia zasobność lasów w drewno wynosi dla Polski około 206 metrów sześciennych na hektar i jest prawie dwukrotnie wyższa od przeciętnej dla całej Europy.

W Nadleśnictwie Torzym dane te przedstawiają się następująco:
  • lesistość: 62,1%
  • przeciętny wiek drzewostanu: 51 lat,
  • średnia zasobność drzewostanów: 208 m3/ha,
  • udział sosny w drzewostanie: 89%.
W strukturze spotykanych tu typów siedliskowych lasu przeważają: bór mieszany świeży (45,7%), las mieszany świeży (22,4%) i bór świeży (26,5%).
 

Zachowanie zasobów leśnych wymaga prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Ich szczególna wartość wynika z korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę oraz ogólne warunki życia i zdrowia człowieka. Podstawą skutecznego zarządzania zasobami leśnymi jest doświadczenie leśników, którzy chronią las, uwzględniając warunki przyrodnicze, zasady selekcji i genetyki. Do ochrony zasobów leśnych zaliczamy również ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia oraz ochronę wód powierzchniowych i głębinowych. Przez czynności hodowlane, prowadzenie nasadzeń, leśnicy dążą do uzyskania odnowienia naturalnego i zadowalającej odporności biologicznej drzewostanów, co ma również znaczenie gospodarcze.